100,000 ریال
سالانه
plan-N-A
نوع سرویس
لینوکس
فضاي ميزباني
50 MB
پهنای باند ماهانه
3 GB
تعداد دیتابیس
نا محدود
ایمیل
نا محدود
ساب دومین
نا محدود
سیستم مدیریت
DirectAdmin
پشتيباني
دارد
Backup
دارد
نصب وردپرس
رايگان


150,000 ریال
سالانه
plan-N-B
نوع سرویس
لینوکس
فضاي ميزباني
300 MB
پهنای باند ماهانه
12 GB
تعداد دیتابیس
نا محدود
ایمیل
نا محدود
ساب دومین
نا محدود
سیستم مدیریت
DirectAdmin
پشتيباني
دارد
Backup
دارد
نصب وردپرس
رايگان


200,000 ریال
سالانه
plan-N-C
نوع سرویس
لینوکس
فضاي ميزباني
600 MB
پهنای باند ماهانه
24 GB
تعداد دیتابیس
نا محدود
ایمیل
نا محدود
ساب دومین
نا محدود
سیستم مدیریت
DirectAdmin
پشتيباني
دارد
Backup
دارد
نصب وردپرس
رايگان


400,000 ریال
سالانه
plan-N-D
نوع سرویس
لینوکس
فضاي ميزباني
1 GB
پهنای باند ماهانه
48 GB
تعداد دیتابیس
نا محدود
ایمیل
نا محدود
ساب دومین
نا محدود
سیستم مدیریت
DirectAdmin
پشتيباني
دارد
Backup
دارد
نصب وردپرس
رايگان


700,000 ریال
سالانه
plan-N-E
نوع سرویس
لینوکس
فضاي ميزباني
2 GB
پهنای باند ماهانه
96 GB
تعداد دیتابیس
نا محدود
ایمیل
نا محدود
ساب دومین
نا محدود
سیستم مدیریت
DirectAdmin
پشتيباني
دارد
Backup
دارد
نصب وردپرس
رايگان


1,000,000 ریال
سالانه
plan-N-F
نوع سرویس
لینوکس
فضاي ميزباني
3 GB
پهنای باند ماهانه
144 GB
تعداد دیتابیس
نا محدود
ایمیل
نا محدود
ساب دومین
نا محدود
سیستم مدیریت
DirectAdmin
پشتيباني
دارد
Backup
دارد
نصب وردپرس
رايگان


1,800,000 ریال
سالانه
plan-N-G
نوع سرویس
لینوکس
فضاي ميزباني
6 GB
پهنای باند ماهانه
288 GB
تعداد دیتابیس
نا محدود
ایمیل
نا محدود
ساب دومین
نا محدود
سیستم مدیریت
DirectAdmin
پشتيباني
دارد
Backup
دارد
نصب وردپرس
رايگان


3,500,000 ریال
سالانه
plan-N-H
نوع سرویس
لینوکس
فضاي ميزباني
12 GB
پهنای باند ماهانه
576 GB
تعداد دیتابیس
نا محدود
ایمیل
نا محدود
ساب دومین
نا محدود
سیستم مدیریت
DirectAdmin
پشتيباني
دارد
Backup
دارد
نصب وردپرس
رايگان


570,000 ریال
ماهانه
plan-N-I
نوع سرویس
لینوکس
فضاي ميزباني
24 GB
پهنای باند ماهانه
1152 GB
تعداد دیتابیس
نا محدود
ایمیل
نا محدود
ساب دومین
نا محدود
سیستم مدیریت
DirectAdmin
پشتيباني
دارد
Backup
دارد
نصب وردپرس
رايگان


1,000,000 ریال
ماهانه
plan-N-J
نوع سرویس
لینوکس
فضاي ميزباني
48 GB
پهنای باند ماهانه
2304 GB
تعداد دیتابیس
نا محدود
ایمیل
نا محدود
ساب دومین
نا محدود
سیستم مدیریت
DirectAdmin
پشتيباني
دارد
Backup
دارد
نصب وردپرس
رايگان